TOKYO PACK 2016

  • Fact Sheet
  • Working Committee Members

Working Committee Members

Chairman Takashi Nozawa Oji Holdings Corporation
Vice-chairman Hidehiro Kajiwara Kajiwara Inc.
Kunio Tsuda Takara Pac. Ltd.
Members Keiji Sawano ANRITSU INFIVIS Co., Ltd.
Yoshiro Komai EDM Corporation
Takashi Uesugi Idemitsu Unitech Co., Ltd.
Shigeru Yamagata Oji Industrial Materials Management Co., Ltd.
Shinichi Naruke Kyodo Printing Co., Ltd.
Hideki Machida Kyowa Automatic Machinery Co., Ltd.
Tohru Yagino Crown-package Co., Ltd.
Soichiro Katayama Sun A. Kaken Co., Ltd.
Masataka Sukeishi Shikoku Kakoki Co., Ltd.
Hideki Nanto Strapack Corporation
Keisuke Yamaguchi Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Akio Tatematsu DIC Corporation
Akira Honda DKSH Japan K. K.
Ken Imanishi Tokyo Foods Machinery Co., Ltd.
Tomoyuki Takada Toyo Ink Co., Ltd.
Toshinori Nakamoto Toyo Jidoki Co., Ltd.
Minoru Suzuki Toyo Seikan Co., Ltd.
Shinji Yoshinoto Toppan Printing Co., Ltd.
Eiji Namie Topack Co., Ltd.
Minoru Takai Nisshin Electronics Co., Ltd.
Yasunori Aoki Japan Industrial Edged Tool Co., Ltd.
Koji Ueda Nihon Tetra Pak K.K.
Moritomi Hotta Nippon Hoso-kikai Co., Ltd.
Taku Shimoda Fujimori Kogyo Co., Ltd.
Go Sato Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Yoshihiro Yasukawa Rengo Co., Ltd.